Hydro-Pure - často kladené otázky

technologie Hydro-Pure slouží k čištění a odstraňování odpadních látek z akvarijní vody, a tím i k eliminaci řas. Tuto technologii používá ve svých filtrech a filtračních náplních firma Ocean Free, kterou v Česku a na Slovensku distribučně zastupujeme. Produkty Ocean Free najdete na nešem e-shopu tady

Vysvětlení technologie Hydro-Pure

1. Co je Hydro-Pure technologie?

Hydro-Pure technologie je patentovaný způsob detoxikace a čištění vody ve sladkovodních i mořských akváriích. Technologie Hydro-Pure pracuje na principu reakce vody, která prochází mezi titanovými elektrodami, přes speciální cartridge s aktivním uhlím obohacené kovovou příměsí. Voda se účinkem elektrod a obohaceného uhlí elektrolyticky rozkládá a vzniká hydroxylový radikál OH-.  Ten má pronikavé oxidační (čistící) účinky, podstatně větší, než např. ozon, a navíc bez vedlejších účinků, které známe u ozónu.

2. Předtím, než si vysvětlíme výhody Hydro-Pure technologie, popišme si rozdíly v toxicitě mezi amoniakem (NH3) a amonnou solí (NH4+):

 • Amoniak není ionizovaný a jeho chemický vzorec je NH3. Amonná sůl je již ionizovaná a její chemický vzorec je NH4+. Hlavním faktorem, který ovlivňuje poměr mezi NH3 a NH4+ v akvarijní vodě je její pH. Neionizovaný amoniak NH3 je pro akvarijní organismy velmi toxický, naopak ionizovaná amonná sůl s NH4+ je pro ně prakticky neškodná.
 • Přeměna toxického amoniaku v amonnou sůl, a naopak probíhá podle následující reakce:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

3. Jaké jsou hlavní výhody technologie Hydro-Pure?

 • Hydro-Pure technologie vytváří stabilní a bezpečné vodní prostředí velmi blízké přírodním říčním pramenům.
 • Neustále ionizuje toxický Amoniak NH3 na bezpečnější Amonnou sůl NH4+, a díky tomu předchází otravám ryb a dalších vodních organismů. Amonná sůl díky své chemické struktuře neprochází rybími žábrami do těla.
 • Pomáhá oxidovat toxické Nitrity NO2-na bezpečné Nitráty NO3-, pomáhá je udržovat na stabilní, bezpečné úrovni.
 • Pokud je používána dlouhodobě, může postupnou reakcí rozkládat dusíkaté odpadní látky – Amoniak, Nitrity i Nitráty až na dusík, který neškodně z vody unikne, a vodu.
 • Hydro-Pure technologie může také zabránit zakalení vody ionizací pevných látek obsažených ve vodě.
 • Redukuje zápach vody díky oxidaci sloučenin síry obsažených ve vodě.
 • Hydro-Pure technologie je vhodná pro sladkovodní i mořská akvária, bez ohledu na jejich velikost, množství ryb nebo hustotu osázení rostlinami.
 • Rychleji rozbíhá nitrifikační cyklus, a tím zkracuje čas záběhu nádrže.
 • Prodlužuje intervaly výměny vody, a tím snižuje náklady na provoz akvária.

4. Princip fungování technologie Hydro-Pure.

 • Když elektrody elektrolyticky reagují s vodou a materiálem Cata-Pure, uvolňuje se silný Hydroxidový radikál (•OH):

H2O=H+ +•OH+e-

 • Volný vodíkový kationt H+ okamžitě reaguje s molekulou vody a vytváří Hydronium H3O+:

H+ + H2O = H3O+

 • Velká část H3O+ reaguje s Amoniakem NH3 a vzniká netoxická Amonná sůl:

NH3 + H3O+ = NH4+ + H2O

 • Amonná sůl je dále oxidována Hydroxylovými radikály na Nitrity NO2- :

NH4+ + 7 •OH = NO2- + 5 H2O

 • Nitrity jsou následně oxidovány Hydroxylovými radikály na Nitráty NO3- :

NO2 +2•OH=NO3- +H2O

 • Nitráty jsou redukovány Hydroxylovými radikály to na plynný dusík, který uniká z akvarijní vody:

2NO3- +2•OH=N2 ↑+3O2 +2H2O

5. Jak dlouho trvá, než uvidíme plný efekt technologie Hydro-Pure?

Klíčovým faktorem je množství ryb a krmení. Všechny reakce Hydro-Pure probíhají současně, v závislosti na odpovídajícím průtoku vody a množství organických nečistot v akváriu. Pokud je dodržen specifikovaný průtok vody zařízením, u středně zarybněného akvária se objeví pozitivní efekt v řádu dnů. Mořská akvária reagují rychleji díky vyššímu pH a vodivosti vody.

6. Jsou Hydroxylové radikály vytvářené technologií Hydro-Pure nebezpečné pro živé organismy podobně jako Ozón?

Hydroxylový radikál (•OH) je neutrální formou Hydroxidového iontu (OH-). Hydroxylové radikály jsou velmi reaktivní, ale jejich živostnost je velice krátká, v řádu několika mikro-sekund. Tyto radikály jsou velmi bezpečné a nejsou zaznamenána žádná rizika, která známe u Ozónu.

7. Ničí Hydro-Pure technologie patogenní nebo prospěšné bakterie?

Patogenní bakterie volně plovoucí v akvarijní vodě mohou být při průchodu Cata-Pure cartridge eliminovány. Většina prospěšných bakterií žije přichycená na povrchu filtračních materiálů nebo substrátu, a proto neprochází tímto zařízením. Na prospěšné bakterie nemá technologie Hydro-Pure žádný negativní vliv.

8. Znamená to, že při použití technologie Hydro-Pure nebude potřeba měnit akvarijní vodu?

Technologie Hydro-Pure pomáhá udržovat stabilní, kvalitní akvarijní vodu, a tím snižuje potřebu její výměny. I přesto je potřeba sledovat kvalitu vody, a v případě potřeby ji vyměnit.

9. Znamená to, že s technologií Hydro-Pure nebudou potřebná žádná bio-filtrační média pro kultivaci prospěšných bakterií?

V jakémkoliv akváriu přináší větší množství filtračního materiálu vyšší kvalitu vody, vždy v závislosti na množství odpadních látek. Při použití technologie Hydro-pure je potřeba, pro dosažení srovnatelného výsledku, menší množství filtračních bio-materiálů.

10. Vliv technologie Hydro-Pure na léčiva a účinky při dlouhodobém používání.

Technologii Hydro-Pure lze používat stále, bez přerušování. Nemá negativní vliv na živočichy v akváriu. Hydro-Pure technologie snižuje účinky léčiv, proto je při léčení doporučeno vypnout zařízení Hydra stream anebo vyjmout cartridge Cata-Pure z externího/interního filtru.

11. Je možné použít větší filtr nebo produkt Hydro-Pure, než je doporučeno vzhledem k objemu akvária?

Ano, je to možné, zařízení bude fungovat s vyšším účinkem, bez negativního vlivu na osádku akvária.

12. Je možné použít menší filtr nebo produkt Hydro-Pure, než je doporučeno vzhledem k objemu akvária?

Ano, je to možné, technologie bude vzhledem k objemu vody fungovat s menší účinností.

Dotazy k CATA-PURE cartridge

1. Co je Cata-Pure?

Cata-Pure je název média používaného Hydro-Pure technologií.

2. Jaká je životnost média Cata-Pure?

Médium Cata-Pure je možné používat nepřetržitě pod dobu až 12 měsíců. Pro zachování živostnosti média je nezbytné pravidelně catridge čistit a proplachovat od nečistot, které ho mohou ucpávat. Pro maximální účinek doporučujeme médium měnit každých 12 měsíců.

3. Obsahuje Cata-Pure aktivní uhlí?

 Médium Cata-Pure je založeno na uhlíkové bázi, která byla speciálně upravena kovovými aditivy. V případě nahrazení média aktivním uhlím nebude technologie Hydro-Pure funkční, následně tato výměna může vést k poškození celého zařízení. Můžete si vyzkoušet změřit elektrický odpor média Cata-Pure, který je velmi nízký (pod 50 ohmů) v porovnání s aktivním uhlím, které má naopak odpor velmi vysoký.

4. Hrozí při dotyku elektrod elektrický šok?

Jedná se o nízko-napěťové elektrody, které jsou bezpečné, bez nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nicméně i přesto před zahájením údržby doporučujeme odpojit zařízení od elektřiny.

5. Je možné upravovat nebo nějak zasahovat do elektrod nebo Cata-Pure catridge?

 V žádném případě se nepokoušejte do zařízení zasahovat nebo ho upravovat, existuje riziko vážného zranění.

Dotazy k interním filtrům HYDRA

1. Co je interní filtr Hydra?

Jedná se o interní filtr s integrovanou technologií Hydra-Pure.

2. Jaký interní filtr Hydra zvolit?

Volte filtr s ohledem na požadovaný průtok a velikost nádrže podle tabulky níže:

Model

Příkon

Počet catridge Cata-Pure

Výkon

Velikost nádrže

Hydra 20

6 W

1

400 l/h

50-100 l

Hydra 30

7,5 W

1

600 l/h

100-200 l

Hydra 50

15 W

2

1000 l/h

150-350 l

3. Jaký je správný způsob použití?

Interní filtr Hydra musí být zcela ponořený pod hladinou. Může být umístěný buď uvnitř akvária anebo v externím přepadovém filtračním systému až za mechanickou filtrací.

4. Čerpadlo interního filtru Hydra nefunguje správně

Postupujte, prosím, podle příručky k údržbě a rozeberte čerpadlo, umyjte ho, abyste odstranili usazeniny a nečistoty. Zkontrolujte vrtulku, osičku a krycí gumičky, zda nejsou poškozené.

Dotazy k přídavnému filtru HYDRA STREAM

2. Jakou velikost filtru mám zvolit?

Volte filtr s ohledem na požadovaný průtok a velikost nádrže podle tabulky níže:

Model

Příkon

Počet catridge Cata-Pure

Výkon

Velikost nádrže

Průměr hadice (nátok, výtok)

Hydra Stream 1

1,1 W

4

300-1000 l/h

do 300 l

12/16, 12/16

Hydra Stream 2

1,3 W

6

500–2000 l/h

do 600 l

12/16, 12/16

Hydra Stream 3

1,5 W

8

800-3000 l/h

do 1000 l

12/16, 16/22

3. Jaký je správný způsob použití?

Hydra Stream je přídavná jednotka, nejedná se o plnohodnotný filtr. Hydra Stream je nutné napojit na stávající filtrační systém s čerpadlem, nejlépe za mechanickou nebo biologickou filtraci, např. na výtok externího filtru. Hydra Stream lze také propojit se samostatným čerpadlem ponořeným do akvária nebo do přepadového filtru.

4. Je Hydra Stream voděodolný?

Ano, filtr Hydra Stream je možné zcela ponořit do vody.

5. Má filtr Hydra stream stanovený směr průtoku vody? 

Hydra stream je navržen na libovolný směr proudění vody.

6. Umístění filtru Hydra Stream

Filtr Hydra Stream může být upevněn v jakémkoliv směru. Pokud je průtok vody slabý, díky málo výkonnému čerpadlu, doporučujeme umístění filtru ve vertikální poloze, kdy voda vstupuje do filtru ve spodní části a vystupuje v horní. Tak zajistíte maximální kontakt vody s titanovými elektrodami.

7. Snížení průtoku při použití filtru Hydra Stream

Po průchodu Hydra Sream filtrem je průtok vody přirozeně nižší. Jedná se o vlastnost výrobku. Při připojení Hydra Stream filtru k filtračnímu systému toto berte prosíme v potaz, aby to neovlivnilo účinnost filtrace.

Technologie HYDRO-PURE a její účinky

1. Proč ukazují testy amoniaku vyšší hodnoty i přes použití technologie Hydro-Pure?

Zachovejte chladnou hlavu. Většina testů na Amoniak měří součet toxického Amoniaku (NH3) 
a netoxických Amonných solí (NH4+) ve vodě. Technologie Hydro-Pure neustále ionizuje toxický Amoniak NH3 na bezpečnější Amonnou sůl NH4+, a díky tomu předchází otravám ryb a dalších vodních organismů. Proto je normální, pokud testy ukazují vyšší hodnoty.

2. Proč se po použití technologie Hydro-Pure zvýšila v akváriu hladina Nitrátů NO3- ?

Hydroxylové radikály více reagují s Amoniakem a Nitrity, které přeměňují na Nitráty NO3-. Pokud je v akváriu před zavedením technologie Hydro-Pure vyšší hladina Amoniaku NH3 and Nitritů NO2- , nejprve jsou oxidovány na Nitráty NO3-. Proto můžete pozorovat počáteční zvýšení hladiny Nitrátů, ale ty budou postupně redukovány, díky vodíkovým kationtům H+.

3. Má technologie Hydro-Pure vliv na úroveň Fosforečnanů v akvarijní vodě?

Ne, technologie Hydro-Pure nijak neovlivňuje množství Fosforečnanů.

4. Má technologie Hydro-Pure vliv na stopové prvky v akvarijní vodě?

Technologie Hydro-Pure může ionizovat stopové prvky, tím je učiní vstřebatelnější pro ryby, bezobratlé živočichy, korály apod.

5. Jaký má technologie Hydro-Pure na REDOX akvarijní vody?

Technologie Hydro-Pure může zvyšovat REDOX.

6. Pomáhá technologie Hydro-Pure Technology se snížením výskytu řas?

Řasám se daří v prostředí s nevyrovnanými podmínkami, jako je vysoké množství živin, vysoké okysličení a osvětlení vody atd. Různé druhy řas potřebují pro množení rozdílné podmínky. Technologie Hydro-Pure snižuje množství živin v akvarijní vodě a tím může, v závislosti na ostatní podmínkách v akváriu, snížit nebo omezit výskyt řas.

7. Lze využít technologii Hydro-Pure pro hustě zarostlá rostlinná akvária?

Ano. Dobře zaběhlé rostlinné akvárium má vyvážený cyklus hospodaření s dusíkem. Nasazením technologie Hydro-Pure může dojít k jeho dočasnému narušení, rychlejšímu vyčerpání živin a zvýšení výskytu řas. U rostlinných akvárií doporučujeme provést částečnou výměnu 10% vody, jako prevenci před řasou. Následně už Hydro-Pure technologie stabilizuje kvalitu vody.

8. Ovlivňuje Hydro-Pure technologie úroveň pH vody?

Nezaznamenali jsme žádný podstatný vliv technologie Hydro-Pure na pH vody. Je však možné, že v podmínkách velkého přerybnění nádrže, nadměrného krmení bez výměny vody, může dojít, po zavedení produktů Hydro-Pure, k malému snížení pH. V takovém případě, prosím, proveďte částečnou výměnu vody.

10. Ovlivňuje Hydro-Pure technologie účinnost vitamínových přípravků?

Účinnost vitamínů je lehce snížená.

11. Ovlivňuje Hydro-Pure technologie účinnost přípravků pro úpravu vody?

Ne.

12. Snižuje technologie Hydra-Pure účinnost proteinových skimmerů v mořských akváriích?

Technologie Hydro-Pure pomáhá efektivněji rozkládat bílkoviny a organické látky, proto je zcela normální, pokud zaznamenáte menší výskyt pěny, než je běžné. Bílkoviny tvořící pěnu jsou rozloženy pomocí technologie Hydro-Pure ještě dříve, než se dostanou do skimmeru.

13. Akvárium je po spuštění Hydro-Pure zakalené.

Technologie Hydro-Pure nezpůsobuje zakalení vody. Příčinu zakalení je potřeba hledat jinde – přemnožení bakterií, organické znečištění nebo kal ze dna.

Dotazy k údržbě

1. Je potřeba čistit catridge Cata-Pure?

 

Ano. Pravidelná údržba je nezbytná, přesvědčte se, že nejsou otvory v cartridge ucpány nečistotami. Při čištění filtru vždy propláchněte cartridge čistou vodou.

2. Jak čistit a provádět údržbu produktů s Hydro-Pure technologií?

 

Vyjměte cartridge Cata-Pure, propláchněte a vymáchejte je v čisté vodě, aby se z nich uvolnily nečistoty, očistěte jejich vnější obal. Očistěte povrch elektrod a vraťte cartridge Cata-Pure zpět.

3. Jak často produkty čistit s technologií Hydro-Pure?

 

Snížení průtoku vody obvykle signalizuje ucpání catridge. Pravidelně je kontrolujte a čistěte.

4. Jsou elektrody vyměnitelné?

 

Elektrody jsou vyrobené z Titanu, není potřeba je po celou dobu živostnosti produktů měnit. Postačí je pravidelně čistit.

5. Proč jsou elektrody tmavě zbarveny?

 

Jedná se o normální stav. Díky chemickým reakcím je jedna z elektrod vždy tmavší než druhá. Prosíme, v průběhu údržby elektrody očistěte.